Obsah Anotace Předmluva Úvod Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Závěr Literatura Přílohy

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie


lev.jpg, 8 kB

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Datové formáty pro prezentaci map na webu


Prosinec 2005                                                               JAN DOLEŽEL


OBSAH

Úvod
1.Grafické formáty
1.1 Vektorové formáty
1.2 Bitmapové formáty
2.Možnosti konverze grafických formátů
2.1 Konverze rastrový formát - rastrový formát
2.2 Konverze vektorový formát - vektorový formát
2.3 Konverze vektorový formát - rastrový formát
2.4 Konverze rastrový formát - vektorový formát
3.Webové mapy
3.1 Definice kartografie
3.2 Historie internetu a webu
3.3 Pojem a definice webové kartografie
3.4 Rozdělení webových map
3.5 Příklady webových map
3.6 Výhody a nevýhody webových map
3.7 Oblasti využití webových map
4.Mapové servery
4.1 Princip fungování mapových servrů
4.2 Mapové servery
4.3 Hlavní mapové servery ČR
4.4 Městské informační systémy
4.5 Další zajímavé mapové servery v ČR
Závěr
Literatura
Přílohy
DP v PDF