Obsah Anotace Předmluva Úvod Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Závěr Literatura Přílohy

Příloha A

Konvertor vtx2svg

A.1 Volba konvertoru

Při jedné z konzultací s vedoucím diplomové práce jsme hovořili o možnostech konverze grafických formátů a oba jsme souhlasili s tím, že by nebylo špatné, naprogramovat nějaký konvertor. O tom, do jakého formátu se bude konvertovat bylo již předem jasno. Formát SVG je čitelný, jeho specifikace je na webu volně k dispozici a je to formát, který má budoucnost.

Větší problém nastal při rozhodování o vstupním formátu. Nakonec jsem se rozhodl pro základní formát systému Kokeš (vtx formát). Je to také formát čitelný, otevřený a věděl jsem, že je velice podobný výměnnému katastrálnímu formátu (vkm). I když jsem později zjistil, že užívání formátu vkm končí s příchodem roku 2006, neodradilo mě to. Existuje spousta starších souborů ve formátu vkm, které se nedají lehce převést do nového výměnného katastrálního formátu (vfk) a navíc ve hře stále zůstával kokešovský vtx formát.

Pro nový výměnný katastrální formát vfk jsem se nerozhodl, protože jsem zjistil, že jen popis tohoto formátu je obsahem dvou diplomových prací.

Bylo tedy jasno, konverzní program ponese jméno VTX2SVG a bude tedy převádět formát vtx do formátu svg (s tím, že dovede i vkm do svg, díky podobnosti formátů). Posledním rozhodnutím byla volba programovacího jazyka. Protože jsem absolvoval 2 semestry programování v C++, rozhodování netrvalo dlouho. Co se týče obsahu výsledné mapy - rozhodl jsem se čistě pro čárovou kresbu, jakékoli popisné informace by situaci znepřehlednili.

A.2 Funkce programu

V první fázi program vybere ze vstupního formátu (soubory vtx nebo vkm musí být napevno přejmenované na example.vkm) všechny kresebné prvky (body, linie a polylinie) a uloží jejich lomové souřadnice do souboru example.dat. Dalším krokem je kategorizace prvků do tříd (P — point, L — line, M — multiline s počtem bodů) a jejich sekvenční uložení do souboru example.trd.

Poté se musí určit meze souřadnic kvůli optimálnímu zobrazení (virtuální souřadnice pomocí atributu viewbox). Dalším krokem bylo vykreslení měřítka. Užít číselné měřítko je obecně pro mapy v digitální podobě dosti zavádějící. Proto jsem se rozhodl pro měřítko grafické. K tomu slouží další funkce, která vypočítává optimální délku měřítka. Nakonec dojde k samotné tvorbě SVG souboru example.svg.
Použité funkce:

Vstupní parametry funkcí jsou patrné v programu.

A.3 Prohlížení výstupního SVG souboru

Pro vizualizaci SVG souboru lze užít mnoho programů:

A.4 Další vývoj programu

Program by se samozřejmě mohl dále vylepšovat a vyvíjet. Dal by se udělat nějaký příjemný interface (rozhraní) pro zoomování (oddalování, přibližování), posun mapy nebo vypínání a zapínání vrstev.

Z kresebných prvků by se dalo také zahrnout vykreslení kružnice, oblouku či křivky. Rovněž by se mohla zvýšit interaktivnost zavedením atributů prvků a jejich zobrazování po kliknutí nebo najetí myši na požadovaný prvek. Možností je opravdu mnoho a je to tak trochu návod na samostatnou diplomovou či disertační práci. Pro případné zájemce doporučuji webové stránky [98], kde lze najít velice inspirativní příklady a návody.

A.5 Příklady výstupů

Příklady výstupů najdete na přiloženém CD, zde uvedu jen 4 příklady.
Příklad 1 - GIF SVG
Příklad 2 - GIF SVG
Příklad 3 - GIF SVG
Příklad 4 - GIF SVG

Program ke stažení

Zkompresovaný soubor obsahuje spustitelný soubor a zdorjový kód.
vtx2vkm.zip

Příloha B

Obsah přiloženého CD

/Dokumenty — text diplomové práce ve formátu pdf a html
/Konvertor — zdrojový kód programu, spustitelný exe soubor programu
/Příklady — příklady vstupních souborů konvertoru a jejich výstupy v svg