Obsah Anotace Předmluva Úvod Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Závěr Literatura Přílohy

Předmluva

Člověk se odpradávna snažil zaznamenávat svůj pohyb krajinou a předávat tak geografické zkušenosti svým vrstevníkům i následovníkům. Dokladem toho je zatím nejstarší kartografická památka, nalezená na našem území, v Pavlově v roce 1962. Je to rytina na mamutím klu, která schématicky popisuje povodí řeky Dyje a Pavlovské vrchy se zakresleným tábořištěm lovců mamutů. Pochází z mladšího paleolitu, tedy z doby před 24 — 28 tisíci lety.

Další důkazy svědčící o snaze člověka zaznamenat okolní krajinu nalézáme v podobě skalních rytin v údolích Jeniseje, u Ladožského jezera na Ukrajině, na skalách ve Švýcarsku nebo na hliněných destičkách v Mezopotámii a Babylonu. K rozvoji mapování velkou měrou přispělo vlastnictví půdy a nové vytyčování pozemků po pravidelných záplavách Nilu ve starověkém Egyptě. K zakreslování se jako nový materiál používal papyrus. Zhruba ve stejné době (ve 2. století n.l.), kdy se v Evropě začal užívat pergamen, vzniká v Číně papír. Jeho tajemství se do Evropy dostalo až v 11. století díky Arabům.

Velkým skokem kupředu ve vývoji a reprodukci map byl vynález knihtisku v 15. století. Papírové mapy se po další staletí vyvíjely, zvyšovala se jejich kvalita a staly se běžnou součástí práce lidí i jejich zábavy. Konec 20. století přinesl další velkou změnu ve vývoji map. S rozvojem počítačů získává mapa digitální podobu. V devadesátých letech se do Československa rychle rozšiřuje Internet. S vývojem webu se nabízí v atraktivní formě pro širokou veřejnost.

Je přirozené, že i v tomto novém prostředí si mapy našly své významné místo. Jsem přesvědčen o tom, že většina lidí užívající internet, „sáhne“ při plánování krátkého výletu raději po webové mapě, než aby si šla obstarávat papírovou mapu do obchodu. Je to logické, přístup k informaci je rychlejší, levnější a pohodlnější. Vývoj webových map jde rychle kupředu a bude proto zajímavé se podívat, jaká je situace v roce 2005.