| předchozí | obsah DP | home | následující |
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra mapování a kartografie

Diplomová práce

TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ V INTERNETOVÝCH VÝUKOVÝCH KURZECHVedoucí práce: Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Autor práce: Josef Hátle
Studijní obor: Geodézie a kartografie
Ročník: šestý
2004


Úvod

"Proč jsem si vybral právě toto téma?" Název mě zaujal hned, jak jsem ho uviděl. "Testování znalostí v internetových výukových kurzech." Po konzultaci s vedoucím diplomové práce se mi téma a úkol zalíbil ještě více. Vytvořit testovací systém použitelný ve výuce, na cvičeních a pro samotestování studentů na webových stránkách pro předměty Mapování a Katastr nemovitostí (dále MaKN). Jisté znalosti a zkušenosti s programováním a webovými aplikacemi potřebné pro práci jsem měl a zde byla výborná možnost si je rozšířit a prohloubit. Neváhal jsem tedy ani chvíli a pustil se do toho. Probádání jedné z mnoha možností využití internetu, to byla hozená rukavice. Malá část e-learningu, nového progresivního přístupu k výuce a vzdělávání s využitím počítačů a internetu. Dnes stále aktuálnější téma, protože se vzdělání dostává čím dál větší váhy a stává se cennou devízou.

Druhá otázka by mohla znít: "Co to ale má společného s geodézií a kartografií?". Výsledek mé práce bude mít uplatnění při testování znalostí v již zmíněném výukovém kurzu MaKN. Přispěje ke zkvalitnění výuky a samostudia studentů oboru Geodézie a kartografie. A v neposlední řadě dá do ruky pedagogům nejen našeho oboru nástroj pro zkoušení probrané látky.


Typografické konvence použité v textu.
- Pro zápis příkazů, funkcí a zdrojových kódů používám neproporcionální písmo
- Kurzívou jsou označeny nové pojmy a termíny
předchozí | obsah DP | home | následující |