Projekt vytváří výukový program, který vzdělává vědecké pracovníky v oblasti nových medií jako je digitální fotografie, tvorba audiovizuálního snímku, počítačová grafika, práce s webem apod. Tato media mají ve vědeckovýzkumné praxi mnohostranné využití. Jde o dokumentační a prezentační nástroje i o prostředky odborné komunikace. Každý z těchto oborů je samostatnou disciplínou. Vědečtí pracovníci je běžně používají bez jakékoliv odborné průpravy. Jejich projev je pak v tomto ohledu částo až naivní, aniž by si to uvědomovali a má negativní vliv na jejich výsledky. Smyslem projektu je vytvořit vzdělávací koncept, který by na tuto problematiku upozornil a položil základ vizuálně-komunikačního vzdělávání odborných pracovníků v co nejširším měřítku. Program připravuje Katedra společenských věd Fakulty stavební, která v této oblasti má na ČVUT značné zkušenosti. Cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci a doktorandi Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

název projektu: Nová média ve vědě a výzkumu
číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0097
operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
financování projektu: projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky
řešitel projektu: Miloš Sedláček, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
partner projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
zahájení projektu: 1. 9. 2009
ukončení projektu: 31. 8. 2012