Grafické zpracování odborných materiálů

Prakticky každý student a později vědecký či odborný pracovník se dnes setká s nutností prezentovat svoji práci v tištěné či elektronické podobě. Proto se bude v kurzu probírat práce s písmem a zásady správné typografie, použití barev a obrazu (fotografie, grafy, ilustrace) a základy kompozice. Pozornost bude věnována i analýze informací v souvislosti s designem, a jeho využitím pro správnou strukturu sdělení. V oblasti tištěných prezentací se zaměříme především na postery a několikastránkové publikace. Studenti se rovněž seznámí s různými možnostmi prezentací a jejich přípravou z technologického hlediska. Část kurzu bude věnována seznámení s programy Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, ale i Adobe Acrobat Pozornost bude věnována formátu PDF a jeho širokým možnostem pro kvalitní elektronické prezentace a publikování. Řešení konkrétní úlohy v kurzech bude vycházet z praktických potřeb studentů nebo témata budou zadána pouze pro potřeby kurzu.


Osnova cvičení:

1. Seznámení s předmětem, jeho náplní a organizací. PÍSMO A SAZBA. Písmo – základní stavební prvek většiny tištěných a digitálních informací. Typografické pojmy a zásady.

2. PLOCHA. Formáty, kompozice (optický střed, zlatý řez, dělení na třetiny) a strukturování plochy (pevná a volná struktura). ZÁKLADNÍ POJMY A ZÁSADY PŘI TVORBĚ PUBLIKACÍ. Zrcadlo a další prvky dvoustrany, hlavní části publikace.

3. BARVA. Detailnější rozbor barevných prostorů RGB a CMYK a jejich použití, barevný gamut.. Použití barevných prostorů. Využití barvy v grafickém designu. OBRAZ. Fotografie, fotomontáž, kresba (ilustrace), symboly, písmo jako obraz, koláž, schemata, nákresy, grafy, animace, video. Vztah písma a obrazu.

4. SYNTÉZA složek prezentace: písmo, barvy, obrázky, fotky, grafy, schémata, nákresy, oživující prvky. Některé zásady tvorby prezentací. Proces vzniku. Uspořádání obsahu podle různých kritérií.

5. PREZENTACE (ELEKTRONICKÁ I TIŠTĚNÁ). Druhy prezentace, prezentační programy, prezentace v HTML (internet, CD), prezentace v PDF, plakát. 6. PŘÍPRAVA A ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH DAT GRAFICKÝCH PRACÍ.