ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


Michaela Frantová   »  Témata BP a DP prací

  

 

Témata bakalářských a diplomových prací k výběru

  • Návrh postupu betonáže s přihlédnutím k měnícím se vlastnostem betonu během tuhnutí a tvrdnutí

  • Navrhování konstrukčních detailů prefabrikovaných konstrukcí

  • Řešení vybraných konstrukčních prvků pomocí strut-and-tie modelů

  • Srovnávací analýza vybraných železobetonových prvků

  • Zesilování železobetonových konstrukcí

  • Projekt nosné železobetonové konstrukce vybraného objektu, případně s návazností na P02C

 


Obhájené bakalářské práce

KOIŠOVÁ, E. Návrh spojů prefabrikovaných prvků s uložením do kapes. 2020. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

KOUDA, M. Analýza napětí a vyztužení stěnových nosníků. 2020. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

SCHUTOVÁ, V. Tuhost prefabrikovaných spojů a možnosti jejího zaručení. 2020. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

TOMÁŠEK, D. Možnosti urychlení výstavby monolitického rámu. 2019. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

NANIĆ, D. Vliv cyklického zatěžování teplotou na soudržnost betonových vrstev. 2018. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
PIKSA, M. Návrh vyztužení krátké konzoly a jeho experimentální ověření. 2017. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
SALÁK, M. Napojení dvou různě vysokých prefabrikovaných trámů. 2017. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
SCHWARZ, M. Návrh prefabrikovaného železobetonového vazníku na velký rozpon. 2017. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
ŠONKA, Š. Vyšetřování deformací železobetonového komorového nosníku raného stáří. 2016. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

POPELKA, J. Problematika betonových pražců. 2011. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

KISELA, J. Behaviour of Solidifying Concrete in RC Beams above Support Area. 2010. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

 


Obhájené diplomové práce

SALÁK, M. Betonové origami konstrukce. 2019. Diplomová práce. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů.

SCHWARZ, M. Návrh železobetonové nosné konstrukce tribuny fotbalového stadionu. 2019. Diplomová práce. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů.

PIKSA, M. Konstrukce velkého vyložení a způsob jejich výstavby. 2019. Diplomová práce. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů.
ŠONKA, Š. Návrh technologie výroby pro betonové kanoe. 2018. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
VALA, V. Modelování železobetonových prvků ranného stáří pomocí STRUT-AND-TIE modelů. 2011. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.