Vysoká škola:   

 České vysoké učení technické

Fakulta:   

 stavební

Katedra:   

 mapování a kartografie

Školní rok :   

 2001/2002

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ  PRÁCE

pro  pana

Hrušku Pavla

obor

Geodézie  a  kartografie

 

Název tématu

Databázový systém Oracle v prostředí sítě Internet

 

Z á s a d y    p r o    v y p r a c o v á n í  :

1. Seznamte se s možnostmi a principy databázového systému Oracle.

2. Prostudujte a stručně popište dostupné nástroje pro podporu prezentace databázových údajů systému Oracle na Internetu.

3. Navrhněte a realizujte postup návrhu a správy databáze přes webové rozhraní.

4. Zhodnoťte možnosti vývoje vlastního obecného systému pro správu databází po Internetu a pokuste se jej realizovat.

 

vedoucí diplomové práce:

ing. Petr Soukup

oponent:

doc. ing. Aleš Čepek, CSc.