BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební

Katedra mapování a kartografie

 

 

Název bakalářské práce:

 

Aktualizace webové databáze

Vedoucí bakalářské práce : Ing. Petr Soukup, Ph.D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok:   2007                                                                                                       

Vyhotovil:   Jan Vaněk

 

Zadání:

      Provést revizi současného stavu budované webové databáze osobností oboru geodézie a kartografie v ČR. S využitím dostupných zdrojů doplnit a aktualizovat neúplné údaje databáze. Navrhnou a realizovat jednotící grafickou úpravu webové presentace jednotlivých osobností. Zvážit principy aktualizace a dalšího možného využití databáze.

 

Poděkování

Touto cestou bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Soukupovi Ph.D. za obětavý přístup a možnost častých konzultací. Zvláště pak děkuji Doc. Ing. Pavlu Hánkovi CSc. za poskytnuté dokumenty a fotografie, které jsem použil při aktualizaci databáze.

 

 

Prohlášení

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „ Aktualizace webové databáze “ vypracoval samostatně.

Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury.

 

V Golčově Jeníkově dne 12.9.2007                                                        

 

Abstrakt

 

Historie geodézie  jako  oboru se datuje od doby 3.– 4. tisíciletí před naším letopočtem, kdy jsou zaznamenány první měřické práce na březích Eufratu a Tigridu. Co se týče  českých zemí, první významné osobnosti v oboru geodézie a kartografie na tomto území  lze nalézt na  počátku 16. století. Z této doby jsou  vloženy do webové databáze  oboru geodézie a kartografie první osobnosti, počínající například Mikulášem Klaudiánem a končící nově zařazenými osobnostmi v roce 2007. Je to velmi rozsáhlý zdroj informací pro  každého, kdo v tomto oboru  pracuje, nebo  zeměměřictví studuje. Všeobecná potřeba je tuto databázi pravidelně obnovovat,  aby byla trvale aktuální.

 

 

 

 

Abstract

 

History of geodesy  like  branch is dates ever since 3.– 4. millennium before Christ, when was record first surveyor's work on banks of the rivers Eufrat and Tigrid.  In Bohemia we can find first historical files about personalities in field of geodesy and cartography at the beginning 16. century.  From this age are insert first personalities to the web database from field geodesy and cartography, beginning for example Mikolas Klaudian and finishing newly registered personalities in the year 2007.  It is very extensive source of information for everyone, who works in this branch or studies surveying.  Universal needfulness is this database regularly recover,  to it was permanent actual.

 

 

Úvod

 

 

Cílem této bakalářské práce je revize současného stavu  budované webové databáze osobností oboru geodézie a kartografie v ČR, vyjádřená v těchto bodech:

 

·        S využitím dostupných zdrojů doplnit a aktualizovat neúplné údaje databáze .

·        Navrhnout a realizovat jednotící grafickou úpravu webové prezentace jednotlivých osobností.

·        Zvážit  principy aktualizace a dalšího možného využití databáze.

 

V první části práce jsem se seznámil se stávající databází: Zjistil na jakých principech funguje a pokusil se vyhledat její rezervy. Základní rozdělení databáze je na osobnosti současnosti a osobnosti minulosti .

 Zjistil jsem, že v databázi u některých historických i současných osobností chybějí fotografie, data narození a úmrtí nebo jsou použity nesourodé životopisy, či neúplné životopisy. Také byla shledána nejednotná grafická úprava. Některé osobnosti  ze současné databáze zemřely. 

Druhou částí mé práce je aktualizace této databáze, což znamená  doplnění databáze o nové osobnosti v oboru. V další  části  budou  realizovány jednotné grafické úpravy webové prezentace osobností. Do takto upravených stránek budou doplněny nové informace do stávajících stránek. Nové návrhy  možných vylepšení budou uvedené do webových stránek v závěrečné části úprav.

Výsledek této mé práce by měl přispět  k lepšímu seznámení s představovanou osobností,  vyšší přehlednosti  sdělovaných informací o osobnostech a k rychlejšímu vyhledávání informací v databázi. 

 

 

 

1         Stávající databáze

Stávající databáze obsahovala 690 osobností. Z toho 307 bylo historických a 383 současných. Po provedených úpravách se celkový počet změnil na 709, z čehož je 320 historických a 389 současných osobností.

Nachází se na stránkách časopisu Zeměměřič:

http://www.zememeric.cz/osobnosti/index

 

 

1.1       Historie databáze

 

Celé toto dílo vzniklo z iniciativy Ing. Radka Petra, šéfredaktora časopisu Zeměměřič. Vznik databáze se datuje do roku 2004. Cílem bylo vytvořit velmi obsáhlý seznam všech osobností v oboru Geodézie a s ním spojené kartografie a  nově geoinformatiky Jsou v něm uvedeny osobnosti z počátků  geodézie až po dobu nedávno minulou , tedy z historie geodézie a plynule pokračuje osobnostmi  žijícími.

Návrh podoby a realizaci stránek provedl Ing. Pavel Váňa. Databáze jmen je webová aplikace napsaná v jazyce PHP, s využitím MySQL databáze. Jisté korektury také provedl Ing Petr Soukup, který navrhl a zrealizoval stránku s výročími. 

Vkládání osobností do databáze z velké části provedla  redakce časopisu Zeměměřič, byla tu však možnost pro oslovené osobnosti podílet se aktivně na rozšíření databáze tím, že sami vloží do připraveného formuláře informace o své osobě. Tato možnost byla  výhodná   z důvodu časové úspory jak redakce, tak  oslovených  odborníků. Zvýšila se tím i kvalita vložených informací. 


 

 

1.2       MySQL

 

MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB, jeho hlavními autory jsou Michael Widenius a David Axmark. K dispozici je jako open source, tedy program šířený zdarma.

MySQL je relační databázový systém DBMS (Database Managment Systém) česky SŘBD (systém řízení báze dat). Každá databáze v MySQL je tvořena z jedné nebo více tabulek, které mají řádky a sloupce:

 

  1. v řádcích rozeznáváme jednotlivé záznamy (řádek=záznam)
  2. sloupce mají jméno a uvozují datový typ jednotlivých polí záznamu (sloupec=pole)
  3. práce s databázemi, tabulkami a daty se provádí pomocí příkazů, respektive dotazů
  4. dotazy vycházejí z deklarativního programovacího jazyka SQL (Structured Query Language)

 

Programovací jazyk:

 MySQL má k dispozici několik aplikačních rozhraní, implementovaných v různých programovacích jazycích. Používáme-li produkty společnosti MS, můžeme ke komunikaci s databází systému MySQL používat rozhraní ODBC. Pakliže využíváme operační systém Unix, je potřeba použít programovací jazyky C/C++ a Perl s rozhraním JDBC.

     

Platformy:

MySQL pracuje na různých platformách včetně AIX, BSDI, FreeBSD, HP- UX, GNU/Linux, Mac OS X, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OS/2 osnova, QNX, SGI IRIX, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Tru64, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP a Windows Vista. 

 

 

 

Další informace o MySQL

MySQL je vícevláknový což znamená, že s vytvořením každého nového připojení k serveru vytvoří serverový program nový proces nebo podproces, který obslouží klientské požadavky. Tento model vede k dosažení velké rychlosti serveru. Ve skutečnosti je všem klientům serveru MySQL přiřazen po připojení vlastní podproces. V jednom okamžiku lze vytvořit až 101 připojení. Připojením se rozumí doba, kterou trvá zpracování uživatelského požadavku a vrácení výsledků. Systém MySQL splňuje i vysoké nároky kladené na zabezpečení dat před zneužitím nepovolanými osobami. Přístup k datům lze určovat i ze vzdáleného počítače. Takto lze stanovit například to, jaká data jsou určena pro toho kterého uživatele. Databáze lze uzamknout dokonce i prostřednictvím operačního systému, který v tomto případě hraje roli takzvaného strážce.

 

 

1.3       Použité datové typy v databázi

 

Datový typ  

Vyjadřuje nám jaké možné data se mohou ukládat.

 

INT nebo INTEGER  

Obsahuje celá čísla, v tomto konkrétním případě je velikost omezena na 11 míst, obecně je rozsah hodnot od -2147483648 do +2147483647, bez znaménka 0 až 4294967295.

 

VARCHAR  

Možno vkládat řetězce, délka řetězce v obecném případě je 0-255, v našem případě je řetězec omezený na určitý počet znaků uvedený v závorce.

 

CHAR(m)

Opět jde o vkládání řetězců s tím rozdílem, pakliže je vložený řetězec kratší než nastavíme, chybějící znaky jsou automaticky doplněny mezerami.Ostatní vlastnosti jsou identické s datovým typem VARCHAR. V případě udání pouze CHAR je považováno za CHAR(1)

 

DATETIME

 Slouží k vložení datumu a času v rozsahu 1000-01-01 00:00:00 až 9999-12-31 23:59:59.

 

BLOB

Nebo-li Binary large object, je označení pro datový typ blíže nespecifikovaných binárních dat v databázi. Obvykle se jedná o obrázky, zvukové záznamy nebo jakákoli jiná data, která jinak bývají uložena v samostatných souborech. BLOB je tedy obecný datový typ, který explicitně vyjadřuje, že databáze nemá informace o tom, jak jeho obsah interpretovat. Narozdíl od jiných datových typů, kdy databáze může číselné a časové údaje poskytovat ve vhodném formátu, případně textové údaje konvertovat do požadované kódové stránky, obsah BLOB položky obdrží klientská aplikace přesně tak, jak byl binárně uložen, a o interpretaci se musí postarat sama.

Obsah BLOB je v databázi osobností interpretován jako řetězec text s maximální délkou 65535 znaků.

 

Každý sloupec v DB tabulce musí mít definovaný tyto vlastnosti

Datový typ a výchozí hodnotu -  ta dle datového typu, může být i prázdná - závisí na vlastnosti "je nulový".

Je nulový - ANO / NE - informace o tom, zda musí být v tomto sloupci vyplněna nějaká hodnota

 

 

 

 

 

Výstup datových typů

Sloupec

Typ

Nulový

Výchozí

id

int(11)

Ne

 

jmeno

varchar(30)

Ne

 

prijmeni

varchar(30)

Ne

 

tit_pred

varchar(20)

Ano

NULL

tit_za

varchar(20)

Ano

NULL

podtitul

varchar(250)

Ne

 

foto

char(3)

Ano

NULL

narozeni

datetime

Ano

NULL

narozeni_misto

int(11)

Ano

NULL

umrti

datetime

Ano

NULL

umrti_misto

int(11)

Ano

NULL

email

varchar(100)

Ano

NULL

www

varchar(100)

Ano

NULL

tel

varchar(60)

Ano

NULL

fax

varchar(50)

Ano

NULL

adresa

blob

Ano

NULL

prac_kod

char(3)

Ano

NULL

prac_nazev

varchar(50)

Ano

NULL

prac_popis

varchar(250)

Ano

NULL

studium

blob

Ano

NULL

zivotopis

blob

Ano

NULL

zajmy

blob

Ano

NULL

publikace

blob

Ano

NULL

zadal

varchar(5)

Ne

 

vlozeno

datetime

Ne

0000-00-00 0:00:00

aktualizace

datetime

Ne

0000-00-00 0:00:00

priznak

char(3)

Ano

NULL

osobnost

varchar(10)

Ano

NULL

text

blob

Ano

NULL

asi

char(1)

Ano

NULL

uasi

char(1)

Ano

NULL

prkrist

char(1)

Ano

NULL

uprkrist

char(1)

Ano

NULL

cagi

char(1)

Ano

NULL

kgk

char(1)

Ano

NULL

csgk

char(1)

Ano

NULL

kscr

char(1)

Ano

NULL

ftgm

char(1)

Ano

NULL

cgs

char(1)

Ano

NULL

zdroj

char(1)

Ano

NULL

 

Tab. 1

 

Tabulka 1 s datovým výstupem odpovídá formuláři (obr. 3.1, 3.2)  pro vkládání údajů osobností do databáze

 

1.4       Popis stránek

 

Webová databáze se nachází na stránkách časopisu Zeměměřič, kde na úvodní straně je malý odkaz s tabulkou jaké osobnosti v probíhajícím týdnu slaví narození a jsou zde také uvedena výročí úmrtí. Tato tabulka obsahuje několik odkazů. Když otevřeme odkaz „Výročí kolegů“, vstoupíme do nového okna (obr. 2.1, 2.2), které obsahuje podrobnější seznam výročí. Zde jsou osobnosti rozděleny na současné a historické. U současných osobností jsou uvedeny kulatá výročí narození a ostatní výročí narození, u historických osobností jsou uvedena obdobně kulatá a ostatní výročí narození a navíc kulatá výročí úmrtí a ostatní výročí úmrtí.

 

Úvodní strana – rejstřík osobností oboru

Obrázek 1

Když otevřeme  odkaz „kdo je kdo“, v rozbaleném novém okně se zobrazí abecední rejstřík písmen (obr. 1), kde pod každým písmenem se skrývá počet osobností začínají příslušným písmenem, které obsahuje databáze. Po levé straně je navíc k dispozici vyhledávač. Na této stránce se také nachází odkazy na organizace, jejichž  pomocí  tato databáze mohla vzniknout.

 

Výročí osobností oboru – část A

Obrázek 2.1

Výročí osobností oboru – část B

Obrázek 2.2

 

 

Vkládání nových osobností probíhalo vložením textu do následujícího formuláře.

 

 

 

Pole pro vkládání údajů – část A

 

 

Obrázek 3.1

 

Pole pro vkládání údajů – část A

 

 

 

Obrázek 3.2

 

2         Provedené úpravy

Prováděné úpravy se dají rozdělit do několika skupin. Nejprve se jednalo o doplnění osobností (historických i současných), které se nenacházeli v databázi a svým přínosem pro obor geodézie již do tohoto seznamu  patří. Dále se jednalo o grafickou úpravu, to jest aby v rámci možností byly životopisy stejně stylizovány. Nakonec šlo o doplnění informací ke stávajícím osobnostem – přepsání, či doplnění stávajícího životopisu, přiřazení fotografie, popřípadě doplnění pracoviště, nebo osobních stránek.  

 

2.1       Doplnění nových osobností

 

Doplnění historických osobností bylo prováděno z těchto zdrojů: Internet, historické knihy o geodézii, nebo přímo od  Doc. Hánka, který se historií geodézie zabývá.  Doplnění současný osobností proběhlo podle následujícího scénáře:

Vybraná osoba  byla mnou oslovena  a byla jí nabídnuta  účast ve výše uvedeném  seznamu  osobností. Žádost byla formulována posláním e-mailu  nebo osobním setkáním. Oslovené osobnosti , které přistoupili na účast v naší databázi, měli na výběr ze dvou možností. Buď poslali svůj životopis mně a já jej do databáze vložil nebo jim bylo založeno konto a své údaje si mohli vložit do databáze sami, vyplněním příslušného formuláře (obr. 3.1, 3.2).

 

2.2       Seznam přidaných osobností

 

Seznam doplněných současných osobností

 

Doc. Ing. Dalibor Bartoněk CSc.

Přidán životopis a foto

Prof. Ing. Ivo Baueršíma

Přidán životopis

Doc. RNDr. Karel Čermín CSc.

Přidán životopis a foto

Ing. Jan Fafejta

Přidán životopis

Doc. Ing. Pavel Novák, PhD.

Přidán životopis a foto

Prof.RNDr. Vít Voženílek CSc.

Přidán životopis a foto

 

Tab. 2

Seznam doplněných historických osobností

 

Pavel Aretin

Přidán životopis

Johanes Criginger

Přidán životopis

gen. Robert Daudlebsky von Sterneck, Dr.h.c

Přidán životopis

Pavel Fabricius

Přidán životopis

František Horský

Přidán životopis a foto

Mikuláš Klaudián

Přidán životopis

prof. Karel František Edvard Kořistka

Přidán životopis a foto

Jan Marek

Přidán životopis

Prof. František Muller

Přidán životopis a foto

prof. Ing. František Novotný

Přidán životopis a foto

Ing. Vladislav Sachunský

Přidán životopis

Ing. Antonín Tichý

Přidán životopis a foto

Ing. František Řečinský

Přidán životopis

 

Tab. 3

 

 

2.3       Grafická úprava

 

 

Ve stejné formuláři jako pro dosazování nových osob (obr. 3.1, 3.2)   probíhaly i opravy nebo doplňování informací u už zapsaných osobnostech. Většina životopisů byla do této doby řešena vložením souvislého textu do kolonky „průvodní text“. U historických osobností jsem se rozhodl ponechat průvodní text, ale oddělit ho odstavci (podle životních či profesních etap) pro lepší přehlednost. U současných osobností jsem se snažil v rámci možností a získaných informací strukturovat životopis do jednotlivých bodů (odborné studium, odborný životopis, publikační činnost a popřípadě zájmy). Ne vždy tato varianta byla proveditelná. U krátkých životopisů byly ponechána původní verze.  

 

 

 

 

2.4       Doplnění stávajících informací

 

Doplňující informace byly vyhledány na internetu, z Almanachu „Čeští zeměměřiči 20 století“ a odborné literatury. Poté proběhlo vyhledání osobních stránek ( pokud byly ) a také místa pracoviště jednotlivých osobností a doplnění těchto informací do databáze. Fotografie byly doplněny buď z internetu nebo získány na katedře ČVUT. Některé historické fotografie byly získány od Doc. Hánka.

Následující tabulka uvádí  jmenný seznam všech osobnosí, které byly podrobeny grafické úpravě, přidání fotografie, a dalších informací, které  jsou přímo vypsány v kolonce jiné úpravy.  

 

Seznam graficky upravených osobností v databázi

 

Jméno

Přidáno foto

Jiné úpravy

Adámek Lubomír, Ing.

 

 

Baloun Miroslav, Ing.

 

 

Baumann Roman, Ing.

 

 

Baumann Vladislav, Ing.

 

 

Bělohlav Josef

 

 

Beneš František, Ing., CSc.

ano

 

Berg Miroslav, Ing.

 

 

Blažek Radim, Doc. Ing., CSc.

ano

přidány osobní stránky a škola

Broch Abraham

 

přidán rok úmrtí

Brož František, Ing. Dr., CSc.

ano

přidán rok úmrtí

Brožek Stanislav, Ing.

 

 

Brychta Milan, Ing.

 

 

Bryknarová Jana, Ing.

 

 

Budinský Bruno, doc. RNDr., CSc.

ano

 

Buchar Emil, akademik prof. RNDr., DrSc.

ano

 

Bucha Václav, prof. Ing. DrSc.

 

 

Bumba Jan, Ing.

 

 

Burša Milan, prof. Ing., DrSc.

 

 

Cejnar Karel, Ing.

 

 

Cimbálník Miloš, Prof. Ing. DrSc.

 

 

Čálek František, Ing.

 

 

Čechura František, akademik prof. Ing., Dr. DrSc.

ano

 

Čermák Ivan, Ing.

 

 

Černohorský Jiří, Ing.

 

 

Čípa Karel, Ing.

 

 

Čupr Karel, prof. PhDr.

ano

 

Dech František, Ing.

 

 

Delong Bořivoj, Ing., CSc.

 

 

Dohnal František, Ing.

 

 

Dolníček Vladimír, RNDr.

 

 

Drápela Milan, doc. RNDr., CSc.

 

 

Dušátko Drahomír, plk. v zál. Ing., CSc.

 

 

Eliáš Alois, gen. Ing.

ano

 

Filipec Vladislav, Ing., CSc.

 

 

Filkuka Vladimír, Ing.

 

 

Fixel Jan, prof. Ing., CSc.

ano

přidány osobní stránky a škola

Forman Vladimír, Ing.

 

 

Gavlovský Emil, doc. Ing., CSc.

 

 

Hánek Pavel, doc. Ing., CSc.

 

přidány osobní stránky, škola a členství v ČSGK

Hanzl Vlastimil, Doc. Dr. Ing.

ano

přidány osobní stránky a škola

Hašek Aleš, Ing.

 

 

Hauf Miroslav, prof. Dr. Ing., CSc.

 

 

Herda Miroslav, Ing., CSc.

 

 

Hlaváč František, Ing.

 

 

Hlubuček Jaroslav, Ing.

 

 

Hojovec Vladislav, prof. Ing., DrSc.

 

 

Holota Petr, RNDr. Ing., DrSc.

 

 

Honomichl Bohumil, Ing.

 

 

Hradilek Ludvík, prof. Ing., Dr.

 

 

Hronek František, Ing.

 

 

Hrouda Jiří, Ing.

 

 

Hrubec Karel, Ing.

 

 

Huml Milan, doc. Ing., CSc.

ano

přidány osobní stránky, škola a členství v CAGI

Chamout Lubomír, Ing.

ano

přidány osobní stránky a škola

Chrastil Bedřich, plk. prof. Ing., Dr.

 

 

Janoušek Ivo, JUDr.

 

 

Jarolím Miroslav, Ing.

 

 

Jaroš Stanislav, Ing.

 

 

Jireček Karel, Ing.

 

 

Jiřinec Miloslav, Ing.

 

 

Kabeláč Josef, prof. Ing., CSc.

 

 

Kasl Josef, Ing.

 

 

Kladivo Bohumil, prof., Dr.

 

 

Klapka Jiří, prof. RNDr., DrSc.

ano

 

Kmínek Jaroslav, Ing.

 

 

Kmínková Stella, Ing.

 

 

Kobliha Bohumír, plukovník gen. štábu

 

 

Kocáb Milan, Ing. M.B.A.

 

 

Kohout Jiří, Ing.

 

 

Kolář Jan, Ing., CSc.

 

 

Kolář Vladimír, Ing.

 

 

Kolman Jaroslav, Ing.

 

 

Korčák Petr, Ing.

 

 

Kostelecký Jan, prof. Ing., DrSc.

 

přidána škola

Koutný Zdeněk, Ing.

 

 

Krátký Vladimír, doc. Ing., CSc.

 

 

Krňávek Lubomír, Ing., CSc.

 

 

Krpata František, doc. Ing., CSc.

 

přidána škola

Krumphanzl Václav, prof. Ing., Dr.

 

 

Křížek Jaroslav, Ing.

 

 

Křovák Josef, Ing.

 

 

Kubáček Lubomír, prof. RNDr. Ing., DrSc. Dr.h.c.

ano

přidány osobní stránky a škola

Kubáčková Ludmila, doc. RNDr. Ing., DrSc.

 

 

Kut Karel

 

 

Lang Josef, Ing.

 

 

Láska Václav, prof.

 

 

Líčka Josef, prof. Ing.

 

 

Mašín Zdeněk, Ing.

 

 

Matouš Jiří, prof. Ing., DrSc.

 

 

Michal Jaroslav, Doc. Ing. CSc.

ano

 

Miklošík František, prof. Ing., DrSc.

 

 

Mikšátko Josef

 

 

Mikšovský Miroslav, Doc. Ing., CSc.

 

přidány osobní stránky,škola a členství v KS ČR

Mrkos Jaroslav, RNDr.

 

 

Muřický Eduard, RNDr.

 

 

Neumann Jan, Ing., CSc.

 

 

Neset Karel, prof. Ing., Dr. DrSc.

ano

 

Nevosád Zdeněk, prof. Ing., DrSc.

ano

přidány osobní stránky a škola

Novák Josef, prof. Ing., CSc.

 

 

Novák Václav, Ing. RNDr., CSc.

 

 

Novák Zdenek, doc. Ing., CSc.

 

 

Olejník Stanislav Ing.

 

 

Pažourek Jiří, doc. Ing., CSc.

 

 

Pecka Karel, Ing.

 

 

Pěč Karel, prof.

 

 

Pešek Ivan, Ing., CSc.

 

přidána škola

Pešl Ivan, Ing.

 

 

Petřík Josef, prof. Ing., Dr.h.c.

ano

 

Pick Miloš, prof. Ing., DrSc.

 

 

Pleskot Václav, prof., Dr.

ano

 

Pokora Matěj, prof. Ing.

 

 

Pospíšil Jiří, doc. Ing., CSc.

ano

přidány osobní stránky

Pospíšil Vladimír, Ing.

 

 

Pour Bohumil, Ing., Dr.

 

 

Pražák Josef, Ing.

 

 

Procházka Jaromír, doc. Ing., CSc.

ano

přidány osobní stránky,škola a členství v ČSGK

Provázek Jiří, Ing.

 

 

Průša Jaroslav, Ing.

 

 

Raděj Karel, plk. Ing., CSc.

 

 

Radouch Ferdinand, Ing.

 

 

Radouch Vladimír, doc. Ing., CSc.

 

přidána škola

Ratiborský Jan, Ing., CSc.

 

 

Ryšavý Josef, akademik prof. Ing., Dr.

ano

 

Seik Jan, Ing.

 

 

Scháňka Jiří, ing.

 

 

Schenk Jan, prof. Ing., CSc.

 

 

Simonov Vladimír, Ing.

 

 

Slaboch (ml.) Václav, Ing., CSc.

 

 

Sokolík Bohuslav, Ing., CSc.

 

 

Souček Zbyněk, Ing.

 

 

Srnka Erhart, prof. Ing., DrSc.

 

 

Streibl Jiří, doc. Ing., CSc.

ano

přidány osobní stránky a škola

Svoboda Jindřich, prof. PhDr.

ano

 

Svoboda Karel, Ing. Dr. RNDr.

 

 

Šídlo Bohumil, Ing.

 

 

Šíma Jiří, doc. Ing., CSc.

 

přidány osobní stránky a škola

Šimák Bohuslav, prof. Ing. RNDr.

 

 

Šimek Alois, doc. Ing.

 

 

Šimek Jaroslav, Ing.

 

 

Švehla František, doc. Ing., CSc.

 

 

Trnka Josef, prof. Ing., Dr.

 

 

Trojka Jiří, Ing.

 

 

Uhlíř Jaroslav, RNDr. Ing.

 

 

Váňa Miroslav, Ing.

 

 

Večeře Karel, Ing.

 

 

Veselý Miloslav, doc. Ing., CSc.

 

 

Veverka Bohuslav, Prof. Ing., DrSc.

ano

přidány osobní stránky a škola

Vičar Oldřich, Ing.

 

 

Vitásek Josef, doc. Ing., CSc.

ano

přidány osobní stránky a škola

Vitoul Miloslav, Ing., CSc.

 

 

Vondrák Jan, Ing., DrSc.

 

 

Vorel Vladimír, doc. Ing., CSc.

 

 

Vosika Otakar, doc. Ing., CSc.

 

 

Vykutil Josef, prof. Ing., Dr.

 

 

Vyskočil Vincenc, Ing., DrSc.

 

 

Wagner František, Ing.

 

 

Zámečník Jan, Ing.

 

 

Záwislák Julius, Ing.

 

 

Zeman Antonín, doc. Ing., DrSc.

 

přidána škola

Žižka Zbyněk, Ing.

 

 

 

Tab. 4

 

 

 

 

3         Návrh možných vylepšení

Návrh se týká přidání další záložky na hlavní stránku časopisu Zeměměřič. Tato záložka by informovala webové návštěvníky o vyznaných osobnostech oboru v minulosti. Po kliknutí na jméno vybrané osobnosti by se objevil její životopis s významnými daty tak , jak jsou již uvedená v databázi.  Významné osobnosti na záložce by  se obměňovaly po týdnu a bylo by možno je seřadit podle data narození. Tato akce by mohla přispět k většímu seznámení geodetické společnosti s těmito osobnostmi.

 

Seznam navrhnutých historických osobností

 

Aretin Pavel

Kubáčková Ludmila, doc. RNDr. Ing., DrSc

Blahák Vlastimil, prof., Dr., Ing., plukovník gen. štábu

Láska Václav, prof.

Bőhm Josef, prof. Ing., Dr. DrSc.

Lerch Matyáš, prof. PhDr.h.c.

Borůvka Otakar, akademik prof. Ing., Dr.

Líčka Josef, prof. Ing.

Buchar Emil, akademik prof. RNDr., DrSc.

Marek Jan, prof.

Criginger Johanes

Müller Jan Kryštof,

Čechura František, akademik prof. Ing., Dr. DrSc.

Müller František, Prof.

Daudlebsky, ze Sternecku Robert, gen., Dr.h.c.

Neset Karel, prof. Ing., Dr. DrSc.

Doležal Eduard, prof. Ing., Dr.h.c.

Novotný František, prof. Ing.

Eliáš Alois, gen. Ing.

Pantoflíček Jaroslav, prof. Ing., Dr.

Fabricius Pavel

Pažourek Jiří, doc. Ing., CSc.

Fausek Libor, prof. Ing. et Ing.

Petřík Josef, prof. Ing., Dr.h.c.

Fiala František, Prof., Dr. DrSc.

Pleskot Václav, prof., Dr.

Horský František

Potužák Pavel, prof. Ing., Dr. DrSc.

Hauf Miroslav, prof. Dr. Ing., CSc.

Procházka Emanuel, doc. Ing., Dr. CSc.

Hojovec Vladislav, prof. Ing., DrSc.

Procházka Jaroslav, Ing., Dr. techn. RNDr.

Honl Ivan, JUDr., et PhDr.

Rausch Karel, brigádní generál

Chrastil Bedřich, plk. prof. Ing., Dr.

Ryšavý Josef, akademik prof. Ing., Dr.

Kavalír Jan

Semerád Augustin, prof. Ing., Dr.

Kladivo Bohumil, prof., Dr.

Slaboch (st.) Václav, Ing.

Klapka Jiří, prof. RNDr., DrSc.

Svoboda Jindřich, prof. PhDr.

Klaudyán Mikuláš

Švehla František, doc. Ing., CSc.

Kobliha Bohumír, plukovník gen. štábu

Tichý Antonín, Ing.

Kořistka Karel František Edvard, prof.

Trnka Josef, prof. Ing., Dr.

Krumphanzl Václav, prof. Ing., Dr.

Všetička Bohuslav, gen. Ing., dr.techn.in memoriam

Křovák Josef, Ing.

Wittinger Max, Ing., Dr.

 

Tab. 6

 

Jak si návštěvníci těchto stránek mohou všimnout, objevuje se u některých osobností   vpravo nahoře malé značky, které fungují jako odkazy na organizace, kterých jsou příslušné  osobnosti členy. V nynější databázi se nachází tyto organizace: CAGI (Česká asociace pro geoinformace), KGK (Komora geodetů a kartografů), ČSGK (Český svaz geodetů a kartografů), KS ČR (Kartografická společnost ČR), SFDP ČR (společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum ČR), ČGS (Česká geografická společnost). Zjistil jsem další nové společnosti, ve kterých se angažují členové databáze  a rád bych  přiřadil tyto organizace podle členství k jednotlivým osobnostem.  Jedná se o tyto organizace:  SDMG (Společnost důlních měřičů a geologů), ČNKGG (Český národní komitét geodetický a geofyzikální),

 

Členové SDMG nacházející se v databázi:

 

Ing. Jan Fafejta

 

Členové ČNKGG nacházející se v databázi:

 

Prof. Ing. Václav Bucha, DrSc.

Prof. Ing. Milan Burša, DrSc.

RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc.

 

Sice to není mnoho členů, ale další osobnosti působící v těchto členských organizací jsem oslovil. Navíc mě bylo přislíbeno místopředsedou SDMG Václavem Mikulenkou, že mě poskytne svůj životopis i životopisy svých spolupracovníků. Nicméně pro velkou vytíženost mě tyto údaje pošle až koncem července.

 

 

 

 

 

 

 

 

4         Závěr

Revize současného stavu budované webové databáze osobností v oboru geodézie a kartografie ČR ukázala, že aktualizace těchto stránek, jako úkol bakalářské práce, měla svůj význam  a  pravidelná obnova, je cestou jak tyto webové stránky do budoucna udržovat a aktualizovat.  Je to zárukou trvalého přílivu nových informací do databáze. Tak, jak čas plyne přibývají ročně další osobnosti, přináší mnoho změn i v oboru geodézie a kartografie, nové poznatky, nově  vytvořená díla. A  jak jde život dál,  na jedné straně  nové osobnosti přibývají, a na druhé straně se některé osobnosti  stávají historickými. O těchto změnách je  zde geodetický svět pravidelně  informován .

Mě osobě přinesla práce na stránkách  mnoho informací jak o osobách, tak i o způsobu prezentace  a práce s takovými  informacemi. 

Co se týče osobností  uvedených databázi, myslím si, že jejich dobře zpracované stránky mohou i pro ně znamenat  výhodu, například při změně zaměstnání, nebo  při změně bydliště  ale i při  zvýšení své odbornosti. Také informace těchto zkušených osobností  mohou být blíže např.  nám studentům, nebo začínajícím geodetům při řešení  našich denních, zdánlivě složitých úkolů. Proto si myslím, že častá aktualizace těchto stránek musí prospět nám všem.

Na  úplný závěr bych chtěl podotknout, že mnoho osobností ještě neodpovědělo na moje oslovení  a další přislíbili, že mi pošlou svoje životopisy až o prázdninách, kdy budou méně pracovně vytížení. Tím se mi nabízí možnost ještě  databázi  o další jména rozšířit. Je možné, že ještě několik zajímavých zcela nových osobností naleznu.  

Inspirací ke zvolení tohoto tématu bakalářské práce byla možnost pracovat s historickými údaji a obohatit tím svoje znalosti o historii geodézie. Dále možnost pracovat přímo s  osobnostmi současnosti a  tak pozitivně ovlivnit současný stav  časopisu Zeměměřič.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5         Seznam obrázků

 

Obr. 1.1: Rejstřík osobností oboru………......................................................................... 10

Obr. 1.2: Výročí osobností oboru – část A......................................................................... 11

Obr. 2.1: Výročí osobností oboru – část B......................................................................... 12

Obr. 3.1: Vkládání údajů – část A ……............................................................................. 13

Obr. 3.2: Vkládání údajů – část B ……............................................................................. 14

 

 

6         Seznam tabulek

 

Tab. 1: Výstup datových typů…………………………………………………………….. 8

Tab. 2: Seznam doplněných historických osobností…………………………………….. 16

Tab. 3: Seznam doplněných současných osobností………………………………………17

Tab. 4: Seznam graficky upravených osobností v databázi………………………….. 18-21

Tab. 5: Seznam navrhnutých historických osobností………………………………... 22, 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7         Použitá literatura

 

[1]   Honl I., Procházka E., Úvod do dějin zeměměřictví IV. Novověk, 2. část

[2]   Honl I., Procházka E., Úvod do dějin zeměměřictví V. Novověk, 3. část

[3]   Honl I., Procházka E., Úvod do dějin zeměměřictví VI. Novověk, 4. část

[4]   Honl I., Procházka E., Úvod do dějin zeměměřictví VII. Novověk, 5. část  

[5]   Hánek P.,  250 století zeměměřictví

[6]   Hánek P., Čeští zeměměřiči 20. století

[7]   Hánek P., Významné osobnosti České geodetické společnosti

[8]   Dějiny Kartografie   http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/dejiny/

[9]   MySQL manuál    http://mm.gene.cz/#datove_typy

[10] Wikipedia–MySQL   http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL

[11] Co je MySQL   http://www.pcsvet.cz/art/article.php?id=1255