Aktualizace webové databáze

Jan Vaněk

Anotace

Historie geodézie jako oboru se datuje od doby 3.– 4. tisíciletí před naším letopočtem, kdy jsou zaznamenány první měřické práce na březích Eufratu a Tigridu. Co se týče českých zemí, první významné osobnosti v oboru geodézie a kartografie na tomto území lze nalézt na počátku 16. století. Z této doby jsou vloženy do webové databáze oboru geodézie a kartografie první osobnosti, počínající například Mikulášem Klaudiánem a končící nově zařazenými osobnostmi v roce 2007. Je to velmi rozsáhlý zdroj informací pro každého, kdo v tomto oboru pracuje, nebo zeměměřictví studuje. Všeobecná potřeba je tuto databázi pravidelně obnovovat, aby byla trvale aktuální.

Annotation

History of geodesy like branch is dates ever since 3.– 4. millennium before Christ, when was record first surveyor's work on banks of the rivers Eufrat and Tigrid. In Bohemia we can find first historical files about personalities in field of geodesy and cartography at the beginning 16. century. From this age are insert first personalities to the web database from field geodesy and cartography, beginning for example Mikolas Klaudian and finishing newly registered personalities in the year 2007. It is very extensive source of information for everyone, who works in this branch or studies surveying. Universal needfulness is this database regularly recover, to it was permanent actual.