Distribuce map pomocí webových služeb

Jan Říha

Anotace

Distribuce map pomocí webových služeb zažívá v dnešní době veliký rozmach po celém světě a Česká republika není výjimkou. Její počátky sahají někam do 90. let 20. století. V návaznosti na rozvoj počítačových technologií se prudce rozvíjí i toto odvětví. Jsou vyvíjeny stále nové a dokonalejší služby s propracovanějším designem i funkcemi. Současný trend směřuje od 2D georeferencovaných dat k 3D modelu terénu. Data mohou být koncovému uživateli prezentována buď pomocí rastrů, nebo vektorů. Jejich nedílnou součástí jsou i metadata, tedy popisné informace o datech. Tyto geoprostorové informace musí být někde uloženy a k tomu slouží mapové servery. Data nejsou skladována na jednom místě. Proto, aby se daly vytvářet tématické mapy podle přání uživatele, se používá kaskádování. Toto všechno by ale nebylo možné, kdyby neexistovala nějaká pravidla, jak tyto služby vytvářet. Ta jsou vyvíjena několika světovými organizacemi. Nazývají se normy a jsou doplňovány příslušnými specifikacemi. Všechny tyto organizace se snaží o jednu společnou věc a tou je interoperabilita, jakási souhra mezi službami od různých výrobců. Tímto vším jsem se zabýval ve své práci a na závěr jsem vytvořil přehled vybraných internetových mapových služeb v ČR, který jsem doplnil o jejich popis a vlastní zhodnocení.

Annotation

Distribution maps by the help of web services digests nowadays large boom all over the world and the Czech Republic isn’t reserve. Its beginnings are dated to the 90th years of 20th century with computer technology development. In sequence with this, the branches are developed so vehement. Still new and superior services with more subtled design and functions are pursued. Contemporary trend aims from 2D georeferencing data to 3D model of terrain. Data can be present to end user as a raster or vector. Their components are metadata, information (data) about a particular content (data). This geospatial information must be somewhere saved and to it the map servers are used. Data generally aren’t stored on one place . Therefore to create thematic by request the user is used cascade style. To exist this everithing must be determined some rules how to create the services. These rules are developed by the several world’s organizations and they called standards and towards inevitable specifications. All these organizations nibble at one common thing and that is interoperability which is sort of interplay between services from different droducers. All this I dealed with in my work and lastly I enumerated choice internet map services in Czech Republic, described them and reviewed.