Webový portál o mapových službách

Jan Jiránek

Anotace

Cílem bakalářské práce je navržení a realizace informačního a vyhledávacího webového portálu webové mapové služby (Web Map Service). Primárním výsledkem je vytvořená databázová služba pro ukládání metadat těchto WMS serverůpředevším pro území ČR, popř. SR. Do této služby je možno přidávat, popř. aktualizovat seznam WMS serverů. Dále existuje několik způsobůvyhledávání mezi spravovanými WMS servery, resp. jejich metadaty. V informační části portálu je začleněn výkladový text popisující základní principy WMS a možnosti jejich využití. Portál může být využit státní správou, samosprávou, soukromým sektorem a jinými institucemi a osobami pracující s WMS. Nedílnou součástí této práce je přiložené CD obsahující elektronickou verzi bakalářské práce, off-line verzi webového portálu apod.

Annotation

The aim of this Bachelor work is the draft and implementation of Web Map Service informative and search web portal. The primary result is a created database service for metadatas' savings of these WMS servers, particularly for the area of the Czech Republic or the Slovakian Republic. It is possible to add, eventually to update the list of WMS servers. There are also several ways of searching between administered WMS servers, or more precisely between their metadata. The expository text included in informative part of the web portal describes WMS basic principles and possibilities of their usage. The web portal can be used by the state administration, selfadministration, private sector and by other institutions and subjects working with WMS. The integral part of this work is also enclosed CD, which contains electronical version of the Bachelor work, off-line version of the web portal and others.