K132SM01

Stavební mechanika 01

z.s. 2014/2015, 2+2, z,zk

paralelka: I1


Aktualizace: 4.12.2014, 21:15


Aktuální zprávy:


Vyučující:

Přednášky:

... aktualizované materiály [datum aktualizace]

č. Téma
1.  Úvod. Operace s vektory. Svazek sil v prostoru a v rovině. [ 24.9.2014]
2. Moment síly k bodu a k ose. Moment dvojice sil. Redukce síly k bodu. [ 27.9.2011]
Příklady 1, 2 a 3. [ 6.10.2009]
3. Obecné prostorové soustavy sil: výsledný účinek, rovnováha, ekvivalence. Soustava rovnoběžných sil v prostoru. [ 6.10.2009]
Příklad 1 [ 6.10.2009]
Příklad 2 [13.10.2009]
Obecné rovinné soustavy sil: výsledný účinek, rovnováha, ekvivalence. Soustava rovnoběžných sil v rovině. [ 6.10.2009]
Příklady 1 a 2 [20.10.2009]
4. Stupně volnosti bodu, tělesa, desky. Vazby, účinky vazeb. Kinematická/statická určitost. Výjimkové případy podepření. [ 27.10.2009]
5. Podepření a reakce a rovnováha bodu, tělesa v prostoru a bodu, desky v rovině. [14.11.2014]
Příklad 2 - řešení. [16.11.2010]
6. Úvod do zatížení stavebních konstrukcí (část 1, část 2). [21.11.2012]
1. přednáška doc. Lepše [ 24.11.2014]
2. přednáška doc. Lepše [ 4.12.2014]
7. Reakce rovinné složené soustavy. [14.11.2014]
Příklad 2: wxMaxima  [ 16.11.2010]
Příklady 3, 4 [ 15.11.2011]
Příklad 5 [ 15.11.2011]
8. Reakce prostorové složené soustavy. [ 10.11.2009]
9. Příhradové konstrukce. [14.11.2014]
Přednáška doc. Šmilauera [ 14.12.2010]
10. Zápočtový test (26.11.2014
11. Symetrické rovinné konstrukce zatížené symetricky a antisymetricky. [ 24.11.2009]
12.
Virtuální přemístění v rovině a v prostoru. Princip virtuálních přemístění. [ 8.12.2009]
Kinematická metoda výpočtu reakcí složených soustav. [ 10.12.2014]
Příklady 2 a 3 zadání.
Příklady 1, 2 a 3 řešení. [ 14.12.2010]
13. Rezerva

Cvičení:

1., 2. Rovinné a prostorové svazky sil: výsledný účinek, rovnováha, ekvivalence. 
3., 4. Obecná rovinná soustava sil: výsledný účinek, rovnováha, ekvivalence.  Obecná prostorová soustava sil: výsledný účinek, rovnováha, ekvivalence.
5., 6. Výpočet reakcí na rovinných nosnících a deskách a soustavách desek.
7., 8. Výpočet zatížení stavebních konstrukcí.
9., 10. Výpočet reakcí na rovinných deskách a soustavách desek./Příhradové konstrukce.
11., 12. Příhradové konstrukce.
13., 14. Odhad reakcí a osových sil. Výpočet reakcí kinematickou metodou.

Zápočtový test:

  1. prostorový svazek sil
  2. obecná rovinná soustava sil a momentů
  3. reakce tuhé desky
  4. posouzení a výpočet stupně statické neurčitosti desky v rovině, tělesa v prostoru, rovinných sl. soustav (nikoliv příhrad)
                 Podrobnější popis témat

Domácí úlohy a cvičení

Podmínky pro udělení zápočtu (všechny podmínky je nutné splnit):

Zkouška:

Výsledná známka z předmětu:


Konečné hodnocení
body
známka
100 – 90 A (výborně)
89 – 80 B (velmi dobře)
79 – 70 C (dobře)
69 – 60 D (uspokojivě)
59 – 50 E (dostatečně)
celkem < 50 F (nedostatečně)

Užitečné odkazy, studijní materiály:

Literatura:

Kabele a kol., Stavební mechanika 1. Příklady, ES ČVUT (2014) (2. vydání bude dostupné v prodejně skript během podzimu 2014 )
Kufner, Kuklík, Stavební mechanika 10, ES ČVUT
Kufner, Kuklík, Stavební mechanika 20, ES ČVUT
Kufner, Kratěnová, Kuklík, Teoretická mechanika, Příklady, ES ČVUT
Beer, Johnston, Vector Analysis for Engineers, McGraw-Hill