ČVUT 

Fakulta stavební
Katedra hydrauliky a hydrologie

Jan Krupička
osobní stránky

ÚVODNÍ
Osobní údaje
Kontakt
PROGRAMY
VodRaz
Složkor
HladinyFit
Grafoklik
Interpol
VÝUKA
HYA
RIN
HY3
ODKAZY
Hydraulika
C#
Ostatní

Poslední změna:
11.08.2016
Nové možnosti programu Grafoklik.
---
17.02.2016
Nové možnosti programu VodRaz.

Národní registr pramenů a studánek
Národní registr pramenů a studánek
ČVUT v Praze
ČVUT, Katedra hydrauliky a hydrologie
Program Složkor

PROGRAMY KE STAŽENÍ

Všechny zde uvedené programy byly vytvořeny v jazyce C# ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio Express Edition 2005 nebo 2008. Mají formu spustitelných souborů bez potřeby instalace. Pokud nemáte na svém počítači operační systém Windows Vista, pro spuštění programu potřebujete mít nainstalovaný framework .NET. Ten je volně ke stažení na stránkách Microsoftu, např.: http://msdn2.microsoft.com/en-us/downloads/default.aspx.

VodRaz

Program umožňuje počítat neustálené rychle se měnící proudění kapaliny v potrubí, takzvaný vodní ráz (hydraulický ráz, water hammer). Hydraulický systém je modelován pomocí prvků a uzlů, které se vkládají přes grafické rozhraní. Výsledky výpočtu lze nahlížet jako průběhy čar tlaku, průtoku, rychlostí atd. jak v podélném profilu pro daný čas tak jako časové záznamy v daném místě. Pro okrajové podmínky lze předepisovat závislosti na čase i na jakékoliv jiné počítané proměnné.
Demonstrační verze programu umožňuje výpočet nejvýše 500 výpočetních kroků s nejvýše pěti výpočetními prvky.

Pracovní prostředí programu

Poslední verze programu ke stažení:
Vodraz.zip

Ukázka řešení potrubí s uzávěrem:
Ukazka.vrz

17.2.2016 Program zásadně rozšířen o možnost modelování oddělených fází (v testovacím režimu). Nově je tedy možné modelovat prázdnění a plnění potrubí, kavity nasycených par, funkci vzdušníků atd.
24.03.2014 Zlepšení grafického rozhraní a konvergenčních vlastností.
15.10.2012 Nový výpočetní prvek (filtr). Přidáno ukládání nastavení zobrazení.
20.3.2012 Doplněna možnost vytváření animace průběhu trázů v podélném profilu a jejich exportu ve formátu *.avi .
29.2.2012 Doplněna možnost exportu podélných profilů do textových souborů.
15.9.2011 Program rozšířen o výpočet třecích ztrát při neustáleném proudění.
31.8.2011 Drobná vylepšení ovládání.
5.8.2011 Umožněn export časových řad.
2.8.2011 Drobná vylepšení ovládání.
26.6.2011 Přidány další výpočetní prvky, například čerpadlo.

Složkor

Program pro výpočet proudění koryty se složeným příčným profilem. Implemetuje Lateral Distribution Method (LDM) pro předpověď rozdělení svislicových rychlostínapříč korytem. Více na domovských stránkách programu.

HladinyFit

Program pro optimalizaci parametrů nerovnoměrného proudění tak, aby se vypočtený průběh hladiny co nejvíce blížil průběhu zadanému. Využití například při vyhodnocení drsnosti z měření a kalibraci hydraulického modelu. Více na domovských stránkách programu.

Grafoklik

Potřebovali jste někdy odečíst data vynesená v grafu vytištěném na papír nebo uloženém ve formě obrázku? Museli jste pracně odečítat jejich souřadnice s pomocí měřítka? Program Grafoklik nabízí o něco pohodlnější řešení. Obrázek v elektronické podobě (např. naskenovaný) stačí načíst do programu a pomocí myši oklikat datové body, nebo použít automtický algoritmus pro jejich rozpoznání. Automaticky lze trasovat i v grafu vynesené křivky. Uložení souřadnic bodů do textového souboru je pak dílem okamžiku. Umožňuje i práci s logaritmickými měřítky.


Pracovní prostředí programu

Formulář pro export dat
do textového souboru
Program tvoří jediný spustitelný soubor. Součástí programu je stručný návod k použití.

Poslední verze programu (1. 8. 2016):
Grafoklik.exe

Ukázka zpracovaného grafu:
Ukazka.zip

Interpol

Jednoduchý program pro polynomickou regresi a interpolaci. Umožňuje snadné zadání datových bodů [X;Y] , jejich proložení polynomem zvoleného stupně a následně interpolaci a extrapoloaci neznámých Y ke známým X. Lze zobrazit koeficienty polynomu i regresní parametr r. Výsledky si lze prohlížet v grafické podobě i uložit do textového souboru


Pracovní prostředí programu

Náhled výsledku interpolace
Program tvoří spustitelný soubor a soubor *.dll.

Poslední verze programu (8. 4. 2008):
Interpol.zip


Poslední údržba stránek: 11.08.2016
nahoru
autor: Jan Krupička, jan.krupickafsv.cvut.cz