ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)
Životopis
Narozena: 10.10.1953  v Praze
Stav: vdaná
Děti: Alžběta (1987), Štěpán (1989)
absolventka Stavební fakulty ČVUT v Praze
vedoucí katedry betonových a zděných onstrukcí Stavební fakulty ČVUT v Praze
prorektorka  pro studium ČVUT v Praze
členka Vědecké rady  ČVUT a VŠE
členka VP rady MÚ  ČVUT
 
Vzdělání a praxe
1973 - 1978 studium na Stavební fakultě ČVUT,
1985 -  získání hodnosti kandidáta technických věd  v oboru Teorie a konstrukce inženýrských staveb
1983 - 1992   Projektový ústav Výstavby hl. m. Prahy jako statik a analytik
1992 - 1993  Kloknerův ústav ČVUT, vědecký pracovník
1994 - 2004  FSv ČVUT, odborný asistent na katedře betonových konstrukcí a mostů
2004 -  docentka v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
2004 - 2005  vedoucí katedry betonových konstrukcí a mostů  FSv ČVUT
2005 -  dosud vedoucí katedry betonových a zděných konstrukcí  FSv ČVUT
2009 -  profesorka v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
 
Členství v odborných organizacích
fib (International Federation for Structural Concrete), člen komise TG4.1
IABMAS (International Association for Bridge Maintenance and Safety)
SEFI  (European Society for Engineering Education) - člen řídící rady (Administrative Council)
Česká betonářská společnost, Český svaz stavebních inženýrů, TNK pro betonové konstrukce
 
Pedagogická činnost
1993-2006 výuka v předmětech betonových konstrukcí inženýrského studia, formou cvičení, projektů,  od r.1997  v přednáškách, také v angličtině, výuka předmětů projektování pomocí počítačů, tvorba pomůcek formou skript, softwarových programů a CD, výuka v předmětech doktorského studia, vedení diplomových a bakalářských prací (40 obhájených), školitel doktorandů (5 obhájených Ph.D., 3 po SDZ), posudky disertačních prací, oponentní posudky doktorských  a habilitačních prací, člen komisí pro SZZ, pro obhajoby doktorských prací a habilitační řízení
 
Odborná a vědeckovýzkumná činnost
Výpočty a modelování chování vláknobetonových konstrukcí, objemové změny betonových konstrukcí zejména vlivy smršťování a dotvarování,  modely pro mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí, recyklace betonu, vlastnosti a simulace chování vláknobetonových konstrukcí, spolupráce na přípravě seminářů k zavádění evropských  norem pro navrhování betonových konstrukcí, estetika v návrhu betonových konstrukcí, spoluúčast na řešení výzkumných projektů, výzkumných záměrů, řešitelka a spoluřešitelka výzkumných projektů GAČR, MPO, JPD3, členka vědeckých výborů a předsedání sekcí mezinárodních konferencí
 
Zahraniční pobyty 
přednášky a semináře USA (1999), Řecko (2001), Itálie (2004)

Home

Výuka

Granty

Životopis