PROJEKT PJ2C

Obsah:

Pravidla a podmínky pro získání zápočtu ze statické části:

STATICKÁ ČÁST PROJEKTU – podrobnější pokyny

A –Volba konstrukčního systému

Schémata jednotlivých podlaží. Vhodné varianty řešení s komentářem.

B –Předběžný statický výpočet – obsahuje:

1) schéma konstrukce- půdorys + schématický řez – s označením (řady A, B, C,…1, 2, 3,… nebo označení prvků: desek, trámů, sloupů), se základními kótami, označením materiálů, vyznačením pnutí desek(směru), typu prefabrikovaných dílců atd.

2) přehled zatížení

3) předběžný statický výpočet prvků a částí konstrukce = návrh rozměrů všech nosných prvků konstrukce včetně posouzení celkové stability objektu a jednotlivých částí (ztužující stěny, jádra, apod., zajištění – zavětrování střešní konstrukce atd.) Navržené rozměry prověřit vždy u nejexponovanějších prvků: maximálně zatížená část desky, trám s příčkou, průřez sloupu s maximální normálovou silou apod. Účinky zatížení lze obvykle stanovit přibližnými metodami – např. u pravidelných spojitých nosníků a rámů je možno uvažovat přibližně moment M = 1/12 (gd + qd) l^2, z rámového výseku apod. U velmi exponovaných prvků, při snaze minimalizovat rozměry, je nutné zatížení i jeho účinky (momenty, normálové síly, atd.) počítat přesněji.

Monolitické konstrukce – návrh průřezů (tl. desky, průřez trámů, sloupů atd.)

Montované a spřažené konstrukce - posoudit prvky na základě údajů výrobce – citovat podklad!, u prvků na objednávku nebo pokud nejsou potřebné údaje k dispozici, postupovat jako u monolitických konstrukcí a navíc uvážit stadia výroby, dopravy, montáže (např. návrh montážního podepření, princip stykování atd.)

Zděné konstrukce – posoudit exponované prvky např. pilířky, oblasti namáhané soustředěným tlakem, zemním tlakem apod. U tlačených prvků zahrnout alespoň přibližně vliv výstřednosti a vzpěru.

Ocelové a dřevěné konstrukce – konzultace na katedře ocelových konstrukcí.

V předběžném výpočtu nutno ověřit všechny prvky konstrukčního systému. Postup výpočtu řadit logicky podle vzájemného působení (od prvků nesených k nosným) tj. v pořadí:

C –Výkresy tvaru nebo skladby

Výkresy v měřítku 1:50 (1:100) obsahují základní kóty všech nosných prvků (včetně schodišť, zásadních prostupů apod.), sklopené řezy s kótami a grafickým značením materiálů (pevnosti betonu, u zdiva charakteristika zdících prvků a malty), popis prefabrikovaných prvků. Student vypracuje výkres typického nadzemního podlaží a stropu nad suterénem (event. části), event. části ostatních podlaží podle pokynů vyučujícího

Prováděcí výkres tvaru obsahuje:

D – Technická zpráva:

E - Podrobný výpočet a výkres výztuže zadaného prvku: