STATICKÁ ČÁST PROJEKTU P01C

Úkoly Výstupy Forma Pozn.
Seznámit se s objektem a vymyslet vhodný konstrukční systém. (2-3 varianty) Schéma nosného systému pro všechna podlaží skica s popisem M 1:200 svislé nosné prvku + vodorovné (pnutí desek) schodiště Jako nosné využít prvky vyplývající z dispozice. Svislé síly do základů!!
Předběžný statický výpočet Posouzení všech (nejzatíženějších) nosných prvků Jasný přehledný statický výpočet (statické schéma, rozměry průřezů) správný logický postup, skici, popisy

Výkresy tvaru

Výkresy tvaru (schémata výkresů tvaru) pro všechna podlaží M 1:50 nebo 1:100 všechny nosné prvky = svislé + vodorovné (sklopené řezy)
Podrobný výpočet prvku nebo prvků

Statický výpočet

  MSÚ + MSP
Výkres výztuže Výkres včetně výpisu výztuže

 

Obsah:

Odkaz na vzory a pomucky: http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php

Pravidla a podmínky pro získání zápočtu ze statické části:

STATICKÁ ČÁST PROJEKTU – podrobnější pokyny

A – Volba konstrukčního systému

pro zadaný objekt 2-3 konstrukční varianty (technické skici tvaru, skladby – např. v měřítku 1:200) + komentář, event. výpočty, po konzultaci s vedoucím projektu a ostatními konzultanty vybrat jednu variantu Příklad možného zpracování schémat konstrukčních variant

B – Předběžný statický výpočet – obsahuje:

1) schéma konstrukce- půdorys + schématický řez – s označením (řady A, B, C,…1, 2, 3,… nebo označení prvků: desek, trámů, sloupů), se základními kótami, označením materiálů, vyznačením pnutí desek(směru), typu prefabrikovaných dílců atd.

2) přehled zatížení

3) předběžný statický výpočet prvků a částí konstrukce = návrh rozměrů všech nosných prvků konstrukce včetně posouzení celkové stability objektu a jednotlivých částí (ztužující stěny, jádra, apod., zajištění – zavětrování střešní konstrukce atd.) Navržené rozměry prověřit vždy u nejexponovanějších prvků: maximálně zatížená část desky, trám s příčkou, průřez sloupu s maximální normálovou silou apod. Účinky zatížení lze obvykle stanovit přibližnými metodami – např. u pravidelných spojitých nosníků a rámů je možno uvažovat přibližně moment M = 1/12 (gd + qd) l^2, z rámového výseku apod. U velmi exponovaných prvků, při snaze minimalizovat rozměry, je nutné zatížení i jeho účinky (momenty, normálové síly, atd.) počítat přesněji.

Monolitické konstrukce – návrh průřezů (tl. desky, průřez trámů, sloupů atd.)

Montované a spřažené konstrukce - posoudit prvky na základě údajů výrobce – citovat podklad!, u prvků na objednávku nebo pokud nejsou potřebné údaje k dispozici, postupovat jako u monolitických konstrukcí a navíc uvážit stadia výroby, dopravy, montáže (např. návrh montážního podepření, princip stykování atd.)

Zděné konstrukce – posoudit exponované prvky např. pilířky, oblasti namáhané soustředěným tlakem, zemním tlakem apod. U tlačených prvků zahrnout alespoň přibližně vliv výstřednosti a vzpěru.

Ocelové a dřevěné konstrukce – konzultace na katedře ocelových konstrukcí.

V předběžném výpočtu nutno ověřit všechny prvky konstrukčního systému. Postup výpočtu řadit logicky podle vzájemného působení (od prvků nesených k nosným) tj. v pořadí:

C – Výkresy tvaru nebo skladby

Výkresy v měřítku 1:50 (1:100) obsahují základní kóty všech nosných prvků (včetně schodišť, zásadních prostupů apod.), sklopené řezy s kótami a grafickým značením materiálů (pevnosti betonu, u zdiva charakteristika zdících prvků a malty), popis prefabrikovaných prvků. Student vypracuje výkres typického nadzemního podlaží a stropu nad suterénem (event. části), event. části ostatních podlaží podle pokynů vyučujícího

Prováděcí výkres tvaru obsahuje:

D – Technická zpráva ke statické části

E - Podrobný výpočet a výkres výztuže zadaného prvku